Home Poświadczenia
2014 r

1) "Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach - Etap I."
2) "Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkiej 455 i 396 z drogą krajową 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D." 
3) "Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewnia Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej".
4) "Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej - ul. Prudnicka w Nysie."
5) "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Suchy Dwór oraz Karwiany - Komorowice"
6) "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu ulic: Sienkiewicza i Mickiewicza w Siechnicach"
7) "Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudowa ulicy Racławickiej".


2015 r

 

2016 r